Koncepcja pracy przedszkola


Motto: David Lewis
„…Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, pełną możliwością rozwoju we
wszystkich kierunkach,
potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz
z dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości maksymalnego rozwoju…”

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 89 im. Juliana Tuwima
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Statut Przedszkola Integracyjnego Nr 89


NAZWA –Przedszkole Integracyjne Nr 89 im. Juliana Tuwima
LOGO

WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole nasze jest placówką integracyjną nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców .Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .
MISJA PRZEDSZKOLA
Każde dziecko jest dla nas ważne . Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania..
O NASZEJ PLACÓWCE
Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Gajowice, dzielnica Fabryczna. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Ogród przedszkolny jest duży, posiada krzewostan, drzewostan, miejsca cieniste. W 2014 roku został otwarty nowy plac zabaw dla dzieci.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane .W przedszkolu funkcjonują 4 grupy (dzieci 3,4,5 6 letnie), Specyfiką Przedszkola Integracyjnego nr 89 jest to, że obejmuje opieką edukacyjną i wychowawczą dzieci zdrowe i dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. W każdej grupie wiekowej znajduje się 15 dzieci zdrowych i do 5 dzieci z niepełnosprawnością. Praca edukacyjna i wychowawcza jest ukierunkowana na realizowanie wspólnych zadań dla dzieci zdrowych i chorych. Szczególny nacisk kładziemy na promowanie zachowań prospołecznych, tolerancję i akceptację odmienności, naukę rozwiązywania konfliktów dziecięcych
z poszanowaniem godności małego człowieka oraz bez użycia agresji. Uczymy dzieci asertywnych form wyrażania potrzeb i sprzeciwów.
Placówka stwarza możliwości uczęszczania dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
Przedszkole zatrudnia 31 pracowników, w tym 18 nauczycieli: (w tym: dyrektor , wicedyrektor, logopeda, 4 pedagogów specjalnych, psychologa, muzykoterapeutę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę) , 1 pracownika administracji i 12 obsługi. W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
BAZA PRZEDSZKOLA:
Placówka posiada 4 sale dydaktyczne (duże, jasne, wyposażone w mebelki dostosowane do wzrostu dzieci i nowe, regulowane stoliki i krzesełka. Salę rekreacyjną, która służy do organizacji zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów, zajęć z integracji sensorycznej i innych zajęć rewalidacyjnych . Wyposażona w bardzo bogaty sprzęt sportowy, suchy basen, podwieszany sprzęt terapeutyczny, nowe pianino, instrumenty muzyczne, box dźwiękowy, projektor. Gabinet logopedyczny wyposażony w pomoce i programy logopedyczne do prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych. Gabinet psychologa i pedagoga wyposażony w specjalistyczne środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć indywidualnych, diagnoz, badań. „Sala doświadczania świata” (Snoezelen) to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnej relaksu przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Obecnie przedszkole złożyło wniosek dotyczący diagnozy potrzeb przedszkola w ramach projektu unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.1, który zakłada adaptację i wyposażenie gabinetów dla specjalistów, Sali doświadczania świata, wyodrębnienie szatni dla personelu oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami i środki na doskonalenie specjalistów. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.
Zaplecze kuchenne - w przedszkolu funkcjonuje własna kuchnia wyposażona w nowe meble i sprzęt /został złożony wniosek o zakup pieca konwekcyjno-parowego/.
Przedszkole podjęło działania w celu uzyskania certyfikatu „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia”. Zmodernizowane zostały zmywalnie wyposażone w nowe meble
i sprzęt.
Zaplecze administracyjne - w przedszkolu znajduje się pokój intendenta

WARUNKI PRACY
Nasze przedszkole jest kolorowe, przestrzenne i bezpieczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. W Sali rekreacyjnej oprócz sprzętu sportowego, znajduje się sprzęt do zajęć rewalidacyjnych, nowoczesne pianino, szafa ze sprzętem RTV i audio wideo, sprzęt nagłaśniający, projektor, dzieci mają możliwość korzystania z tabletów zawierających programy edukacyjne.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane
w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.


„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

 

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolukoncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją
CELE SZCZEGÓŁOWE
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupyrówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują nowych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WSPIERANIE NAUCZYCIELI
· Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
· Szkolenia rad pedagogicznych
· Szkolenia specjalistów w celu podnoszenia jakości ich pracy
· Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej
SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI
Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora
Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
· Ankiet
· Rozmów z nauczycielami, rodzicami,
· Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
· Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
· Analizę wytworów dziecięcych,
· Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
· Lustrację sal, tablic, wystawek prac,
· Arkuszy ocen pracy nauczycieli,
· Arkuszy samooceny
· Analizy dokumentacji pedagogicznej,
· Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
· Rozwoju zawodowego
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:
· Ciekawe świata
· Ufne w stosunku do nauczycieli
· Radosne
· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
· Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
· Uczciwe i prawdomówne
· Odpowiedzialne i obowiązkowe
· Kulturalne i tolerancyjne,
· Świadome zagrożeń,

MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

Wykazuje:
· Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
· Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
· Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z
posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
· Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
· Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie
uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
· Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie
współdziałać z innymi),
· Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
· Samodzielność
· Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
Posiada:
· Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania
się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
· Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
· Podstawową wiedzę o świecie;
Potrafi:
· Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona
zadanie
· Posługiwać się zdobyczami techniki
Rozumie, zna przestrzega:
· Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
· Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
· Zasady kultury współżycia, postępowania ,
· Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
· Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);
Nie obawia się:
· Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
· Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
· Wykazać inicjatywy w działaniu,
· Wyrażania swoich uczuć,
Dziecko ma prawo do:
· Życia i rozwoju
· Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
· Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
· Spokoju i samotności, gdy tego chce
· Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
· Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
· Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
· Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
· Wspólnoty w grupie
· Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
· Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
· Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
· Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
· Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
· Zdrowego żywienia

ZASADY, METODY PRACY
Akceptuj, toleruj, wspieraj - wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.
Do metod tych należą m.in.;
* Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
* Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
* Opowieść ruchowa
* Metoda Knillów – grupa rewalidacyjna
* Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
* Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
* Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
- alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania
* Relaksacja
* Techniki parateatralne,
* Bajkoterapia
* Drama
* Pantomima
* Metody wykorzystywane przez specjalistów w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
Nauczyciele realizują w/w metody w poszczególnych grupach wiekowych

Programy realizowane w przedszkolu:
Program Adaptacyjny- mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola,
Program Wychowawczy” - który uczy porozumiewać się w grupie , zgodnie funkcjonować w zabawie , dzieci odwołują się do kodeksów zachowań i wartości moralnych, znają prawa dziecka. Ustalone zasady i normy postępowania, regulaminy bezpieczeństwa stosują w kontaktach indywidualnych w zabawach zespołowych. W ramach programu wychowawczego,
w przedszkolu funkcjonuje Kodeks Przedszkolaka skierowany do całej społeczności przedszkolnej
Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez MEN
Programy wspomagające własne:
- „Bawimy się w teatr” – program edukacji teatralnej
- „Czuję się bezpiecznie i dbam o bezpieczeństwo swoje i innych- programedukacyjno-profilaktyczny
-  Mowa i jej rozwój u dzieci przedszkolnych. Metody pracy dla nauczycieli do zajęć grupowych – projekt logopedyczny
- Program Przedszkola Promującego Zdrowie
- „Lubimy matematykę” – program edukacji matematycznej
- "Kraina wspólnej zabawy” – program w ramach Wrocławskiej Koncepcji w obszarze Tolerancja
- „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – program edukacji ekologicznej
- „Poznajemy świat”- program edukacji globalnejoraz inne realizowane kampanie i programy:
- Mamo , tato , wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie
- Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. , wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.
- Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców
- „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program rozwijający u dzieci umiejętności społeczne i asertywność
- „Zabawy fundamentalne” – Wrocławski program zabaw fundamentalnych
- „Cały Wrocław czyta”- akcja promująca czytanie
- „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”
– kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia innowacyjnych zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

* Nasze cele wychowania i nauczania
* Działania zorientowane na dziecko
* Aktualne pory roku
* Święta i uroczystości

Tradycje oraz uroczystości przedszkolne:
– realizacja planu imprez i spotkań:
– 1.Pasowanie na przedszkolaka
– 2. „Koncert Jesienny”
– 3. Tydzień promocji zdrowia w przedszkolu
– 4. Mikołajki
– 5. Jasełka, wigilia
– 6. Dzień Babci i Dziadka
– 7. Bal karnawałowy
– 8. Dzień Patrona
– 9.Dzień Kultury Romskiej
– 10. Kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny
– 11. Wycieczki
– 12. Dzień Mamy i Taty
– 13. Dzień Dziecka
– 14. Festyn Rodzinny
– 15. I Festiwal Wielokulturowych Dźwięków i Ruchu / od marca 2016 r./
– 16. Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

ZASADY PEDAGOGICZNE
Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi;
1. Zasada indywidualizacji
Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania
i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności
2. Zasada samodzielności
Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.
3. Zasada wolności swobody działania
Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu
DZIALANIA PODNOSZACE JAKOŚC PRZEDSZKOLA
FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE
· Nagradzanie pochwałą i uznaniem
· Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
· Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów
w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
· Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
· Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
· Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania, dyplomik, pieczątka, naklejka
ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD
· Tłumaczenie i wyjaśnianie
· Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do
autorefleksji
· Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
· Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
· Czasowe odebranie przyznanego przywileju
· Utworzenie kącików wyciszających
· Odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie negatywnych emocji
Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:
· Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
· Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej i końcowej
· Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
· Rozmowy indywidualne z rodzicami
· Wymiana doświadczeń ze specjalistami
· Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
· Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach indywidualnych, IPET

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
· Obserwacji funkcjonowania w grupie
· Wytworów prac dzieci
· Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
· Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
· Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
· Rozmowy
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI
· Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
· Rozmowy indywidualne z rodzicami
· Organizowanie dni otwartych
· Organizowanie zebrań, warsztatów
· Omawianie arkuszy diagnostycznych
· Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
· Organizowanie zajęć otwartych
· Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawani i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających
w szczególności z:
-wybitnych uzdolnień,
-niepełnosprawności,
-niedostosowania społecznego,
-zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
-zaburzeń komunikacji językowej,
-choroby przewlekłej,
-zaburzeń psychicznych,
-sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
-zaniedbań środowiskowych,
-trudności adaptacyjnych,
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
· Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
· Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzebedukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
· rodziców,
· nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
· specjalisty,
· poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
-porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI
Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie unijnym „Od praktyki do profesjonalizmu” Wyższa Szkoła Edukacji, współpracuje z UW, WSPS

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu: język angielski, rytmika są bezpłatne.
Zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców tj. „Piłka nożna dla przedszkoli” prowadzone są w przedszkolu na podstawie wniosku Rodziców i odbywają się po zakończeniu pracy przedszkola. Dyrektor Przedszkola sporządza umowę najmu z firmą prowadzącą zajęcia na okres roku szkolnego.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
· Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
· Wszechstronny rozwój dziecka,
· Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
· Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
· Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
· Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
· Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa wrozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
· Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
· Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
· Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
· Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
· Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami obejmują:
· Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
· Zebrania grupowe,
· Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
· Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
· Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacji dotyczących realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, ogłoszenia
· Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
· Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
· Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,.
· Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w
przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie,

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI
Celem współpracy z instytucjami jest:
· Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
· Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
· Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
· Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
· Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
· Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
· Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :
• Zespół Szkół Nr 11-Szkoła Podstawowa Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi
• Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, ul. Głogowska
• Przedszkole Integracyjne Nr 93, Nr 25, Nr 12
• Szkoła Podstawowa Nr 68
• Przedszkole Nr 94, Nr 10

• Miejska Biblioteka Publiczna
• Straż Miejska
• Policja
• Kluby Seniora Gajowice i Bakara
• Rada Osiedla Gajowice
• Fundacji Św. Huberta.
• Fundacji” 4+2
• Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji ”Góra Grosza”),
• Fundacja „For Animals”
• Wrocławskie Hospicjom dla dzieci – akcja-nakrętka
• Dom Samotnej Matki – akcje charytatywne
• Nadleśnictwo Jary k/Obornik ŚL.
• LOP
• Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne we Wrocławiu
• Wydział Zdrowia i Wydział Środowiska UM
• Humanitarium, Centrum Poznawcze
• Wrocławskie ZOO, Planetarium
• Fundacja „Mogę pomóc”- akcja 1%
• Fundacja „Prom”
• Centrum Integracji Społecznej
• Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

PROMOCJA PLACÓWKI
Działania promocyjne obejmują:
· Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
· Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
· Prowadzenie kroniki przedszkola
· Organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
· Prowadzenie strony internetowej placówki,
· Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
· Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
· Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
· Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI
Każdy pracownik pedagogiczny, administracji i obsługi zna koncepcję,
Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.
Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych, poprzez stronę internetową , mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
W zakresie bazy:
- remont dachu /wykonano w 2014 r./
- elewacja
- naprawa ogrodzenia
- malowanie sal dydaktycznych i innych pomieszczeń
- modernizacja gabinetów dla psychologa i pedagogów
- wymiana sprzętu kuchennego i mebli kuchennych / wykonano w 2014 r./
- zakup pieca konwencyjno-parowego
- modernizacja ogrodu przedszkolnego – doposażenie w sprzęt i urządzenia zabawowe / wyłożenie powierzchni miękkiej/ - wykonano w 2014 r.
- doposażenie placówki w środki dydaktyczne i zabawki / w każdym roku budżetowym/
- inwentaryzacja zieleni, ścieżki edukacyjne
- zagospodarowanie pomieszczenia na sanitariat dla pracowników / kabina prysznicowa, wc.


W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rozszerzanie oferty edukacyjnej – Wczesne wspomaganie Rozwoju Dziecka
Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany
informacji o dziecku;
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor;
Opracowanie innowacji pedagogicznej w zakresie wielokulturowości

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.,
Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu .

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankomwszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018
ZADANIA
1.Edukacja ekologiczna - - kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz środowiska.„Przedszkolak przyjacielem przyrody”
2. Edukacja matematyczna – wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym – „Lubimy matematykę”
3. Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa – Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, z uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa
4. „Kraina wspólnej zabawy” – skuteczne wychowanie ku wartościom, dawanie szansy akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny w procesie integracji w przedszkolu – w ramach WKE obszar Tolerancja
5. Edukacja filmowa – wzbogacanie treści programowych języka polskiego i wiedzy o kulturze, aspekty wychowawcze. Projekt Edukacja filmowa dla przedszkoli – Nowe Horyzonty
6. Edukacja Globalna – „Poznajemy świat - daje wiedzę i narzędzia, by lepiej rozumieć złożony i szybko zmieniający się świat To niezbędny rodzaj edukacji, który pomaga żyć w globalnym świecie i wspólnie uczyć się, jak zmieniać świat na lepszy. Edukacja ta jest globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej i wychowania.

 

 Koncepcja Przedszkola Integracyjnego Nr 89 została zaktualizowana na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 czerwca 2015r.